Hebben de bedrijfsarts en de andere kerndeskundigen recht op inzage in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf waarvoor zij werkzaam zijn?

Ja, de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen hebben uit hoofde van hun functie/werkzaamheden recht op inzage in de risico-inventarisatie en - evaluatie voor het bedrijf waarvoor zij worden ingehuurd om de werkgever te ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijke taken.

Op grond van de Arbowet is de werkgever verplicht zich bij vijf taken te laten ondersteunen door een of meer arbokerndeskundigen. Eén daarvan is het opstellen van de risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).

De bedrijfsarts en andere kerndeskundigen hebben uit hoofde van hun functie/werkzaamheden recht op inzage in de RI&E. Kennis over de uitkomsten van de RI&E zijn voor de kerndeskundigen namelijk van belang om al hun taken optimaal uit te kunnen voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts die de werkgever en de werknemer adviseert over ziekteverzuim. Zie voor een volledig overzicht van de wettelijke taken artikel 13 en artikel 14 van de Arbowet.

Kerndeskundigen moeten de RI&E altijd kunnen inzien. Het kan voorkomen dat werkgevers de inzage in de RI&E niet toestaan omdat er mogelijk bedrijfsgeheimen in de RI&E staan. Dit is geen reden om inzage in de RI&E te weigeren. Kerndeskundigen moeten de informatie vertrouwelijk behandelen. Als er een risico bestaat, dan kan de werkgever de kerndeskundige een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

Kennis over de uitkomsten van de RI&E zullen de bedrijfsarts helpen bij de vaststelling van de mogelijke oorzaken van verzuim, net als de wijze waarop door de werknemer het werk weer kan worden hervat.