Welke vormen van pesten zijn er?

Pesten kan in verschillende vormen plaatsvinden:

  • grapjes maken ten koste van een ander;
  • vervelende opmerkingen maken;
  • beledigen of schelden;
  • openlijk terechtwijzen;
  • negeren of sociaal isoleren;
  • gebaren maken;
  • roddelen;
  • kritiek uiten op iemands persoonlijke leven;
  • beschadigen van eigendommen.

Vaak gaat het overigens om een combinatie van deze vormen.

Pesten is iets anders dan een eenmalig incident of een conflict, hoewel een conflict met een collega of leidinggevende wel aanleiding kan zijn tot pestgedrag. Meningsverschillen, beroepsgeschillen of machtsstrijd, die niet worden beslecht, werken het proces van pesten in de hand.

Meer informatie: pesten