Verschil tussen verplichte persoonsregistratie en verplichte persoonscertificatie

Zowel de Arbeidsomstandighedenwet als de Warenwet bevatten verplichtingen gericht op gezond en veilig werken.

Certificatie

Om vast te stellen of personen, bedrijven en (management)systemen aan bepaalde arbo-eisen voldoen, is gekozen voor certificatie, een van de verschillende soorten conformiteitsbeoordelingen. In de Arbowet staat aangegeven dat bepaalde personen en bedrijven verplicht zijn om te beschikken over een specifiek certificaat. Een certificaat is een aantal jaren geldig, meestal drie of vier. Tijdens de geldigheid van het certificaat, controleert de certificerende instelling (CI) periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) of de certificaathouder nog voldoet aan de certificatie-eisen, tenzij de looptijd van het certificaat kort is. Na afloop van de geldigheid van het certificaat vindt hercertificatie plaats

Persoonsregistratie

Voor personen die bepaalde beroepen willen uitoefenen, kan de verplichting bestaan tot persoonsregistratie. Wanneer personen aan bepaalde eisen voldoen, kunnen ze worden opgenomen in het persoonsregister. De betreffende branches worden betrokken bij de invulling van de te stellen eisen voor de persoonsregistratie. Daarbij kunnen ook eisen worden gesteld waaraan de betreffende beroepsbeoefenaren moeten voldoen om deze registratie te behouden, zoals het regelmatig uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en het deelnemen aan (vervolg-) opleidingen.

Conformiteitsbeoordeling

Producten dienen op basis van de Warenwet te worden beoordeeld aan de hand van essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Het gaat hier om zogenaamde conformiteitsbeoordelingen. Dat kunnen certificeringen zijn, maar ook bijvoorbeeld keuringen en inspecties. Er bestaan Europese eisen ten aanzien van in de handel te brengen producten. Deze zijn in de Warenwetregelgeving geïmplementeerd. Daarnaast zijn daarin eisen vastgesteld die gelden tijdens de gebruiksfase van producten.

Er bestaan veel overeenkomsten in de systematiek in de Arboregelgeving en die in de Warenwet, bijvoorbeeld wat betreft het gebruik van schema’s en aanwijzingen van CI’s respectievelijk conformiteitsbeoordelingsinstanties.

Zie ook