Gevaarlijk werk

Alle werkzaamheden kunnen gevaarlijk worden wanneer de risico’s worden onderschat. Het is dus van belang steeds alert te zijn op veiligheid en alle regelgeving omtrent veilig werken in acht te nemen.

Gevaarlijk werk

Professionaliteit is veiligheid

Wetten, regels, voorlichting en instructies zijn niet voldoende om alle oorzaken van bedrijfsongevallen weg te nemen. Veiligheid hoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van ieders werkwijze, net zoals het vanzelfsprekend moet zijn om elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. De belangrijkste oorzaken van bedrijfsongevallen zijn:

  • gebrek aan kennis en ervaring;
  • onderschatting van de risico's;
  • stress en vermoeidheid;
  • onvoldoende motivatie;
  • het werken met onjuiste apparatuur en gereedschappen;
  • verkeerde werkmethoden volgen;
  • risicogedrag (stoerdoenerij).

Voorbeeldfunctie leiding

De houding ten opzichte van veiligheid en gezondheid hangt samen met de wijze waarop de directie en het gehele management het Arbobeleid invult en omgaat met de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak. Veiligheid moet een serieus onderdeel zijn van bijvoorbeeld werkoverleg en het overleg met de ondernemingsraad. De voorbeeldfunctie van leidinggevenden is van doorslaggevende betekenis.

Inspectie SZW

Gevaarlijk werk is een belangrijk aandachtsgebied van de Inspectie SZW. Die controleert of werkgever en werknemers zich houden aan de Arbowet en alle regelgeving die daaruit voortkomt. Bedrijfsongevallen moeten altijd bij de Inspectie SZW worden gemeld als er sprake is van een dodelijke afloop, ziekenhuisopname of blijvend letsel. Afhankelijk van de situatie kan de Inspectie SZW het ongeval onderzoeken en zal dan een rapport maken over haar bevindingen. Hoe heeft het ongeval kunnen ontstaan, wat waren de oorzaken, wie zijn in gebreke gebleven en wat zijn daarvan de consequenties?