Wat is uw rol als producent als er kinderen meedoen in uw productie?

Wie jonger is dan 13 jaar, mag in Nederland niet werken. Houdt een kind van zingen, dansen of acteren en kan het meedoen aan een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot? Dan maakt de Beleidsregel inzake ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK) dat mogelijk. Als producent kunt u voor het kind een ontheffing aanvragen bij de Inspectie SZW. De beleidsregel stelt wel eisen aan het werk, voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. Daar dient u dus rekening mee te houden. Het belang van het kind staat centraal.

Ontheffing

U kunt niet zomaar een productie maken waarin kinderen een rol spelen. U moet daarvoor een ontheffing aanvragen. De ontheffing wordt alleen verleend als u een veilige, beschermde omgeving en goede begeleiding biedt, zodat het kind succesvol en met plezier kan meedoen aan uw productie.

Met de ontheffing kan een kind repeteren, optreden of acteren in een productie. Het kind wordt de gelegenheid geboden tot plezier en talentontwikkeling. Ook kan hij zo een bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur.

Regels en verantwoordelijkheden

Wanneer een kind meedoet aan bijvoorbeeld een speelfilm, televisieprogramma, modeshow, musical, concert of fotoshoot, dan zijn daar regels aan verbonden. Wilt u een kind laten deelnemen, dan gaat het niet alleen om de rol die het kind speelt, maar ook om úw rol als producent. U bent immers de werkgever en daarmee verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind in relatie tot de arbeid.

Voorlichting

U bent verantwoordelijk voor het informeren van de kinderen en hun ouders. Het gaat om informatie over het soort werk dat het kind gaat doen, onder meer het aantal speeldagen, de betreffende werkdagen, -tijden en -locaties, de aard van de werkzaamheden, risico’s die aan de werkzaamheden verbonden zijn- lichamelijke en geestelijke risico’s- en beschermende maatregelen die u heeft getroffen. De door u verstrekte informatie moet van zulke kwaliteit zijn dat ouders op basis daarvan een gegronde keuze kunnen maken over deelname van hun kind aan uw productie.

Begeleiding

Ook het regelen van en informeren over deskundige kinderbegeleiding die aan alle eisen voldoet, behoort tot uw taak. Professionele begeleiding is zowel tijdens het oefenen als tijdens het optreden belangrijk voor het kind. Het betreft begeleiding van praktische aard, zoals het regelen van eten en drinken en het letten op voldoende rustmomenten. Ook moet er oog zijn voor pedagogische en emotionele begeleiding, zoals het signaleren en bespreken van spanningen die het kind tijdens het optreden kan ervaren. Dit kan begeleiding zijn door één persoon, of door meerdere; afhankelijk van het soort begeleiding waar het om gaat.

Regels voor kinderen jonger dan 13 jaar

De regels zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. In de beleidsregel zijn verder maximale normen geformuleerd voor werktijden en werkdagen. Het uitgangspunt bij een ontheffing is dat het werk goed past bij het kind; het mag niet te lang, te zwaar of te vaak zijn.

Voor kinderen jonger dan 7 jaar geldt:

 • Maximaal 6 dagen optreden in een leeftijdsjaar (exclusief repetities).
 • Maximaal 3 dagen per week* werken (zowel optreden als repeteren telt als werken).
 • Maximaal 2 uren werken op schooldagen.
 • Maximaal 4 uren werken op vakantiedagen.
 • Na een uitvoering of repetitie minstens 14 uren niet werken.
 • Niet werken tussen 19.00 uur en 8.00 uur.

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar geldt:

 • Maximaal 24 dagen optreden in een leeftijdsjaar (exclusief repetities).
 • Maximaal 3 dagen per week* werken (zowel optreden als repeteren telt als werken).
 • Maximaal 4 uren werken op schooldagen.
 • Maximaal 12 uren werken in een schoolweek.
 • Maximaal 7 uren werken op vakantiedagen.
 • Maximaal 21 uren werken in een vakantieweek.
 • Minimaal een half uur pauze op een werkdag van 4,5 uur of langer.
 • Na een uitvoering of repetitie minstens 14 uren niet werken
 • Niet werken tussen 23.00 uur en 8.00 uur.

*Een week is het tijdvak gelegen tussen maandag 00.00 uur en de eerstvolgende zondag 24.00 uur In het verlengde hiervan wordt als 'dag' beschouwd de tijdruimte van 00.00 tot 24.00 uur.

Regels voor kinderen van 13 tot en met 15 jaar

Het meedoen van kinderen van 13, 14 en 15 jaar aan een speelfilm, televisieprogramma, musical, modeshow, fotoshoot, opera, concert of dansvoorstelling is mogelijk. Er hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Op deze kinderen is namelijk de Nadere Regeling Kinderarbeid (NRK) van toepassing. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van kinderen van 13 tot en met 15 jaar die meespelen in uw productie. De NRK stelt voorwaarden waaronder kinderen kunnen gaan werken.

Zie ook