Nadere Regeling Kinderarbeid en cultureel werk

Kinderen van 13 tot en met 15 jaar mogen onder voorwaarden werken. Het gaat om niet-industriële (hulp)arbeid van lichte aard. Wat wel en wat niet mag, staat in de Nadere Regeling Kinderarbeid (NRK). Deze regeling beschermt kinderen tegen te lang, te vaak of te zwaar werk. De regeling heeft specifieke artikelen voor het meewerken in uitvoeringen in de culturele sector, zoals het optreden in musicals of het spelen in films en televisieseries.

Er is geen sprake van ontheffingen door de overheid zoals bij jongere kinderen. De producent, het kind en diens ouders moet het samen goed invullen. De inspectie van SZW kan hierop toezicht houden

Hieronder zijn de NRK-regels weergegeven over het werken in de culturele sector. Er gelden andere regels voor kinderen van 13 en 14 jaar dan voor kinderen van 15 jaar. Daarnaast zijn er verschillen in de regels voor schoolweken en vakantieweken.

Culturele arbeid door kinderen van 13 en 14 jaar

Het is toegestaan dat kinderen van 13 en 14 jaar meewerken in de culturele sector, als het niet te lang, te zwaar of te vaak is en als het veilig en gezond gebeurt. De producent moet zorgen dat voldaan wordt aan de eisen in de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet. De veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de kinderen moet zijn gewaarborgd. Bovendien krijgen ze goede voorlichting en worden ze zowel voor, tijdens als na het werk deskundig begeleid. Daarop wordt intern toezicht gehouden.

In totaal mogen 13- en 14-jarigen maximaal 24 dagen per leeftijdsjaar werken. Bij een werkdag langer dan 4,5 uur, is minstens een half uur aaneengesloten pauze verplicht. Een kind kan echter vaker dan een volwassene behoefte hebben aan pauze. Wat de precieze regels zijn over de werktijden, hangt af van of het een schoolweek of een vakantieweek betreft.

Schoolweken

In een schoolweek is het een kind van 13 of 14 jaar toegestaan om maximaal 3 keer te werken. Tijdens een schoolweek mag een kind ten hoogste 7 uren per dag werken. Het gaat daarbij om alle tijd die aan een productie wordt besteed. Dus inclusief het repeteren, voorbereidingen, de optredens of opnames zelf, interviews en fotoshoots. Per week kan een kind maximaal 12 uren actief zijn voor producties. Een week loopt van zondag tot en met de zaterdag daarna.

In de regeling is vastgelegd dat na werkzaamheden minimaal 14 uren arbeidsvrij moeten zijn. De periode tussen 23.00 uur en 8.00 uur maakt daarvan in ieder geval onderdeel uit. In de arbeidsvrijeperiode kan het kind wel naar school.

Vakantieweken

In een vakantieweek is er meer tijd. Tijdens een vakantieweek mag een kind ten hoogste 7 uren per dag en 35 uren per week werken. Na de werkzaamheden mag minimaal 14 uren niet gewerkt worden. Een kind van 13 of 14 jaar mag niet werken tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Maximaal 3 keer per week mag er ‘s avonds gewerkt worden (tussen 19.00 uur en 23.00 uur). Het is toegestaan dat er ten hoogste 4 vakantieweken per leeftijdsjaar gewerkt wordt, waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten.

Werken in het weekend

Kinderen van 13 of 14 mogen één dag in het weekend werken, in principe op zaterdag. Alleen als hier vanuit de productie noodzaak toe is, kan op zondag worden gewerkt. Uiteraard op voorwaarde dat de producent toestemming heeft van de ouders/verzorgers van het kind. Er mag op maximaal één dag in het weekend gewerkt worden. Een kind dat op zondag aan de slag gaat, is de zaterdag daarvoor dus vrij. Heeft hij op zaterdag gewerkt, dan is hij op zondag vrij. Het kind is ten minste 5 van elke 16 achtereenvolgende zondagen vrij.

Culturele arbeid door kinderen van 15 jaar

Het is toegestaan dat kinderen van 15 jaar meewerken in de culturele sector, als het niet te lang, te zwaar of te vaak is en als het veilig en gezond gebeurt. De producent moet voldoen aan de eisen van de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet. De producent moet zorgen voor een beschermde werkomgeving; hij is immers de werkgever. Hij waarborgt de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het kind. Ook moet er deskundige begeleiding zijn, zowel voor, tijdens als na het werk. Daarop wordt intern toezicht gehouden.

Voor het kind is voldoende rust belangrijk. Daarom moet er na de werkzaamheden een werkvrije periode van 12 uren zijn. Een 15-jarige werkt niet tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Wordt er door het kind op een dag langer gewerkt dan 4,5 uren, dan wordt het werk afgewisseld met ten minste een half uur pauze. Wat de precieze regels zijn over de werktijden, hangt af van of het gaat om een schoolweek of een vakantieweek.

Schoolweken

Gedurende een schoolweek is het belangrijk dat het kind voldoende tijd heeft voor school. In een week waarin onderwijs wordt gevolgd, mag er maximaal 3 keer worden gewerkt. In totaal mag een 15-jarige maximaal 24 keer per jaar werken in een schoolweek. Een week loopt van zondag tot en met de zaterdag daarna.

Op iedere werkdag moet er rekening gehouden worden met het maximum van 8 uren. Dat gaat om alle tijd die het kind aan een productie besteedt. Het is dus inclusief het repeteren, de voorbereidingen, de optredens of opnames zelf, interviews en fotoshoots. Per schoolweek mag het kind maximaal 12 uren werken.

Vakantieweken

In een vakantie is er meer tijd. Het maximale aantal uren voor cultureel werk bedraagt dan 8 uren per dag en 40 uren per week. In een vakantieweek mag het kind ten hoogste 3 keer ’s avonds werken (tussen 19.00 uur en 23.00 uur). In het leeftijdsjaar mag er in maximaal 6 vakantiewerken worden gewerkt, waarvan maximaal 4 vakantieweken aaneengesloten.

Werken in het weekend

Kinderen van 15 jaar mogen één dag in het weekend werken. In principe is dat de zaterdag. Alleen als hier vanuit de productie noodzaak toe is, kan er worden gewerkt op zondag. En op voorwaarde dat de producent toestemming heeft van de ouders. Omdat er op maximaal één dag in het weekend mag worden gewerkt, is het kind die op zondag aan de slag gaat de zaterdag daarvoor vrij. Werkt hij op zaterdag, dan is hij op zondag vrij. Het kind is ten minste 5 van elke 16 achtereenvolgende zondagen vrij.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Kinderen jonger dan 13 jaar, mogen in Nederland niet werken. Op hen is de NRK ook niet van toepassing. Een uitzondering voor meewerken in een culturele productie is mogelijk op basis van de Beleidsregel omtrent ontheffing verbod van kinderarbeid (BOVK).

Vanaf het moment dat een kind 13 jaar wordt, geldt de NRK. Een ontheffing op basis van de BOVK wordt dan ook verleend tot de 13e verjaardag van het kind.

Zie ook