Wat is certificatie?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt certificatie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen. Wanneer personen of bedrijven gecertificeerd zijn, biedt dat een gefundeerd vertrouwen dat zij aan bepaalde eisen voldoen.

Certificatie

Certificatie is een vorm van conformiteitsbeoordeling. Bij certificatie wordt beoordeeld of een persoon, proces of dienst voldoet aan de daarvoor vooraf vastgestelde certificatie-eisen. Als dat het geval is, wordt een certificaat afgegeven. Dat certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur. Tijdens deze periode van geldigheid onderzoekt een certificerende instelling (CI) regelmatig of nog steeds aan de eisen wordt voldaan.

Verplichte certificatie

De Arbowet bevat voor bepaalde typen personen en bedrijven de verplichting te beschikken over een certificaat. Alle belanghebbende partijen worden betrokken bij het opstellen van de certificatie-eisen die worden gesteld aan personen of bedrijven, zodat werknemers veilig en zonder gevaar voor hun gezondheid kunnen werken. Doordat alle belanghebbende partijen hun kennis kunnen inbrengen bij de vaststelling van de certificatie-eisen, benut het ministerie van SZW de kennis in een sector en wordt een breed draagvlak gecreëerd voor de eisen.

Toezicht

Om ervoor te zorgen dat de certificatie-eisen worden nageleefd, controleert  de CI periodiek of de certificaathouders daaraan voldoen.

De Inspectie SZW heeft tot taak erop toe te zien of CI’s goed functioneren en of het geheel van regels het gezond en veilig werken op het werkveld effectief stimuleert (stelseltoezicht).

Andere vormen van verplichte keuringen

  • De overheid kan een persoon of werknemer verplichten om te beschikken over een certificaat, maar kan ook regelen dat bepaalde werkzaamheden alleen mogen worden verricht door personen die zijn geregistreerd. Lees hier meer over persoonsregistratie.
  • Aan bepaalde producten worden (veiligheids-)eisen gesteld op grond van de Warenwet. We praten dan niet meer over certificatie, maar over het bredere begrip conformiteitsbeoordeling. Lees hier meer over conformiteitsbeoordeling.