Beheerstichtingen en convenanten

In het stelsel van certificatie functioneren momenteel zes beheerstichtingen (schemabeheerders) met elk hun eigen certificatieschema’s.

 1. Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT)
  - Periodieke keuring hijskraan
  - Machinist grondverzetmachine met hijsfunctie
  - Machinist mobiele kraan
  - Machinist autolaadkraan
  - Machinist mobiele torenkraan
  - Machinist verreiker
  - Machinist torenkraan
  - Machinist funderingsmachine
   
 2. Stichting Certificatie Asbest (Ascert)
  - Deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA)
  - Deskundig asbestverwijderaar (DAV)
  - Asbestverwijdering (AVB)
  - Asbestinventarisatie (AIB)
   
 3. Stichting Beheer Certificatie Deskundigen (BCD)
  - Arbeids- en Organisatiedeskundige
  - Arbeidshygiënist
  - Hogere Veiligheidskundige
   
 4. Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)
  - Arbodiensten
   
 5. Stichting Certificering Vuurwerk & Explosieven (SCVE)
  - Opsporing conventionele explosieven
   
 6. Stichting Werken onder Overdruk (SWOD)
  - Duikarbeid
  - Duikploegleider
  - Duikerarts
  - Duikmedisch begeleider

Convenanten

Beheerstichtingen vallen niet onder het toezicht van de minister van SZW. Wel zijn er convenanten gesloten tussen de minister van SZW en de betrokken beheerstichtingen. In de convenanten wordt onder meer afgesproken dat een beheerstichting zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van representatieve belanghebbende partijen in het Centraal College van Deskundigen. Andere afspraken hebben betrekking op bijvoorbeeld het takenpakket of de financiering van de beheerstichting.

Convenanten worden door de minister van SZW gepubliceerd in de Staatscourant. Er zijn momenteel convenanten afgesloten met de volgende beheerstichtingen: