Certificatie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Verklarende woordenlijst

Een algemene lijst met begrippen en bijbehorende verklaringen.

Verklarende woordenlijst

Aanwijzing  
Aanwijzing van een cki krachtens de Arbo- of de Warenwet door de minister van SZW.

Arbowet  
Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden (Arbeidsomstandighedenwet).

Arbobesluit  
Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit).

Arboregeling  
Regeling van 12 december 1999, houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten gestelde regels (Arbeidsomstandighedenregeling).

Beheerstichting  
Stichting die een wettelijk schema voor aanwijzing en toezicht en/of wettelijk certificatieschema beheert.

Centraal College van Deskundigen (CCvD)  
Het college, onderdeel van en gefaciliteerd door een beheerstichting, dat belanghebbende partijen in een bepaalde sector of branche de mogelijkheid biedt tot deelname bij het opstellen en onderhouden van werkveld specifieke documenten. Dit gebeurt op zodanige wijze dat sprake is van een evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze partijen.

Certificaat  
Een certificaat in de zin van artikel 20 Arbowet en artikel 7 Warenwet. Daarnaast moet een certificaat beschouwd worden als een conformiteitsverklaring zoals bedoeld in relevante ISO en EN normen.

Certificatieschema  
Set van eisen voor een specifiek werkveld aan de hand waarvan een cki certificaten afgeeft. Moet worden goedgekeurd door de minister van SZW en gepubliceerd in de Staatscourant.

Certificerings- en keuringsinstelling (cki)  
Kalibratie- of conformiteitsinstellingen (ook wel conformiteitsbeoordelingsinstanties genoemd), zoals certificatie instellingen, keuringsdiensten van gebruikers, laboratoria, inspectie-instellingen en testinstituten.

Convenant
Document met informele afspraken tussen overheid en marktpartijen.

Notified Body (NoBo)  
Een cki die door een lidstaat is aangemeld en in het NANDO (EU register) is geregistreerd. Een NoBo is gerechtigd om aan een fabrikant of diens wettelijke vertegenwoordiger in de Europese Unie certificaten af te geven.

Raad voor Accreditatie (RvA)  
Orgaan dat toezicht houdt op cki’s en deze beoordeeld op geschiktheid voor aanwijzing door de minister van SZW. De stichting Raad voor Accreditatie is de enige Nederlandse accreditatieorganisatie op publiek terrein.

Sanctie- en maatregelenbeleid  
Beleid dat voorziet in sancties (zoals intrekken, opschorten of ten nadele van de cki wijzigen van de aanwijzingsbeschikking) wanneer een cki respectievelijk certificaathouder niet (meer) voldoet aan de eisen zoals gesteld in het schema voor aanwijzing en toezicht respectievelijk certificatieschema. Het sanctie- en maatregelenbeleid is neergelegd in een beleidsregel en gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van SZW.

Schema voor aanwijzing en toezicht  
Het schema waarin de wettelijke eisen zijn uitgewerkt waaraan een cki moet voldoen om te worden aangewezen als cki door de minister van SZW. Wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

SZW  
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Warenwet
Wet van 28 december 1935, houdende voorschriften betreffende de hoedanigheid en aanduiding van waren.

Warenwetbesluiten  
Besluiten op grond van de Warenwet. Voor de stelselwijziging SZW gaat het om:

  • Warenwetbesluit containers
  • Warenwetbesluit drukapparatuur
  • Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm
  • Warenwetbesluit explosieveilig materieel
  • Warenwetbesluit liften
  • Warenwetbesluit machines
  • Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkveld  
Een werkterrein waarvoor een werkveldspecifiek certificatieschema is ontwikkeld en door de minister van SZW is vastgesteld, op grond waarvan cki’s certificaten afgeven. Bedoeld zijn wettelijk verplichte certificaten op grond van de Arbowet en de Warenwet.