Werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht

Per 1 januari 2018 zijn gewijzigde artikelen 1.5a tot en met 1.5eb van het Arbobesluit van kracht. Er is onder andere geregeld dat certificerende instellingen die willen worden aangewezen, in de toekomst over een accreditatie dienen te beschikken.
Tijdens een overgangsperiode gelden nog de zogenaamde werkveldspecifieke documenten voor aanwijzing en toezicht (WDAT’s). Deze zijn opgenomen als bijlage bij de Arboregeling en in de regel ontworpen, beheerd en onderhouden door schemabeheerders.

Een werkveldspecifiek document voor aanwijzing en toezicht bevat de werkveldspecifieke eisen waaraan een CI moet voldoen, zoals eisen ten aanzien van de deskundigheid van het personeel en de frequentie van beoordelingen van certificaathouders. De documenten vormen een uitgangspunt voor verschillende partijen. De minister van SZW gebruikt ze voor de aanwijzing van de instellingen, de Raad voor Accreditatie voor beoordelingen en controles en de Inspectie SZW voor het toezicht op de CI’s.

Dit zijn per werkveld de documenten die vallen onder de Arbowet (voor personen, bedrijven en systemen):

 1. Verticaal transport
  - Certificeren personen in het kader van verticaal transport
   
 2. Asbest
  - Procescertificatie Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven (AIB)
  - Persoonscertificatie Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en Deskundig Asbestverwijderaar (DAV)
   
 3. Arbodeskundigen
  - Persoonscertificatie op gebied van Arbeids- en Organisatiedeskundige, Arbeidshygiënist en Hogere Veiligheidskundige
   
 4. Arbodiensten
  - Arbodiensten
   
 5. Vuurwerk en explosieven
  - Systeemcertificatie op gebied van Opsporen Conventionele Explosieven
  - Persoonscertificaat Vuurwerkdeskundige
   
 6. Werken onder overdruk
  - Persoonscertificatie op het gebied van Werken onder Overdruk 

Zoals eerder gezegd zijn per 1 januari 2018 gewijzigde artikelen 1.5a tot en met 1.5eb van het Arbobesluit van kracht. Deze artikelen bevatten onder meer de algemene aanwijzingseisen uit de WDAT’s. De artikelen uit de WDAT’s die specifiek zijn voor een bepaald werkveld zullen in de komende tijd worden opgenomen in  de certificatieschema’s. Dat betekent dat de WDAT’s overbodig worden en zullen worden ingetrokken.