Certificatieschema's

De certificatieschema’s zijn voor de certificerende instelling van belang bij het afgeven van certificaten. De certificatieschema’s zijn opgenomen als bijlagen bij de Arboregeling.

Wat is een certificatieschema?

Een certificatieschema bevat de eisen aan certificaathouders en de regels, procedures en beheeraspecten voor het uitvoeren van de certificatie van personen, bedrijven en systemen.

Opbouw van een certificatieschema

Certificatieschema’s bestaan uit drie componenten:

  1. Een beschrijving van ‘wat’: het onderwerp van certificatie (persoon, bedrijf of systeem) en de vereisten aan deze persoon, dat bedrijf of systeem.
  2. Een beschrijving van ‘hoe’: de processen, procedures en eventueel de werkwijze die de certificerende instelling moet volgen.
  3. Een beschrijving van ‘wie’: de vereisten die gelden voor de certificerende instellingen met betrekking tot bijvoorbeeld de manier waarop zij georganiseerd zijn, de werkwijze, het personeel (deskundigheid), de apparatuur, rapportage en certificaten.

Ontwerp en beheer

De schema’s worden ontworpen en beheerd door schemabeheerders.