Cao

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd over onder andere loon en werktijden. Ook arbeidsomstandigheden zijn hierin voor een deel vastgelegd.

CAO

Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. De cao gaat vóór op afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten. In de arbeidsovereenkomst wordt vaak verwezen naar de cao. Onderwerpen die in een cao worden geregeld zijn bijvoorbeeld:

  • loon(schalen)
  • uitbetaling van overwerk
  • werktijden
  • ziekteregelingen
  • duur van proeftijd
  • opzegtermijn
  • pensioenregeling

Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties en geldt voor een onderneming of voor een gehele bedrijfstak. Een cao kent een bepaalde looptijd van maximaal 5 jaar.

Cao vaak gunstiger

De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Zo wordt in de cao vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de wet, bijvoorbeeld met het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus niet een lager loon staan dan het minimumloon, of minder vakantiedagen dan in het BW.

Arbeidsomstandigheden in cao

Ook de arbeidsomstandigheden zijn apart geregeld in de cao. Vaak wordt er in een cao aandacht besteed aan het preventiebeleid. Er wordt bijvoorbeeld afgesproken welk instrument voor de risico- inventarisatie & -evaluatie (RI&E) gebruikt wordt en wie dat gaat uitvoeren. Dat kan een preventiemedewerker zijn die wordt gekozen uit een van de medewerkers, maar de werkgever kan deze taak ook zelf op zich nemen als het bedrijf minder dan 25 medewerkers heeft.

Bij minder dan 25 werknemers en indien een cao-model wordt gebruikt, kan worden volstaan met een RI&E zoals afgesproken in de cao en hoeft deze niet door een Arbodienst te worden getoetst.

Geen cao

Als er geen cao's of eigen regelingen van toepassing zijn, maakt de werkgever samen met de werknemer afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek. Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.

Overzicht van alle cao’s

Wilt u weten of er voor uw onderneming of bedrijfstak een cao bestaat? Neem dan contact op met een werkgever(svereniging) of vakbond in uw sector. U kunt ook het cao-overzicht van de FNV raadplegen.