Bestuurlijke boete

Als werkgevers of werknemers zich niet aan bepaalde arbeidswetten houden, kunnen zij een boete krijgen. Een boete wordt gegeven bij ernstige overtredingen of wanneer de overtreder geen juiste maatregelen neemt.

Boete

De Inspectie SZW kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van de Arbowet, de Arbeidstijdenwet, de Wet Arbeid Vreemdelingen, de Wet minimumloon en de Warenwet. Ook werknemers hebben hun wettelijke verantwoordelijkheden. Als werknemers zich niet houden aan de regels die voor hen in de Arbowet staan, kunnen ook zij een boete krijgen.

Ernstige overtredingen

De inspecteur maakt direct een boeterapport op als er sprake is van een ernstige overtreding of als bij controle blijkt dat een eerdere overtreding niet is opgeheven. Ook als een inspecteur opnieuw eenzelfde overtreding aantreft (recidive), wordt direct een boeterapport opgesteld.

Voorbeelden van ernstige overtredingen zijn:

Daarnaast wordt direct een boeterapport opgesteld als:

  • een werkgever een of meer vreemdelingen zonder de vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken;
  • een werkgever zijn werknemer(s) onder het voor hem/haar geldende wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag betaalt.

Verhoging

Als na controle blijkt dat de overtreding nog niet is opgeheven, kan de inspecteur opnieuw een boeterapport opstellen. Gebeurt dit binnen 24 maanden, dan kan de nieuwe boete met 50% worden verhoogd. Wordt de overtreding binnen 48 maanden opnieuw geconstateerd (dus voor de derde keer), nadat de tweede boete onherroepelijk is geworden, dan maakt de inspecteur proces-verbaal op. Als de tweede boete nog niet onherroepelijk is, dan wordt weer een boeterapport opgemaakt en kan opnieuw een hogere boete worden opgelegd.

Bezwaar en beroep

Als een bedrijf of medewerker het niet eens is met de boete, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Dat kan door binnen 6 weken na de datum van de boetebeschikking een bezwaarschrift in te dienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wordt het bezwaar afgewezen en is men het daar niet mee eens, dan is het mogelijk beroep aan te tekenen bij de rechtbank, sector Bestuursrecht. Dit moet gebeuren binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing over het bezwaarschrift bekend is gemaakt. Meer informatie over het aantekenen van bezwaar en beroep.