Hoeveel BHV'ers zijn er nodig?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Bij afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die zijn taken over kan nemen.