Hoe zit het met BHV-plannen, ontruimingsplannen en noodplannen?

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor een BHV-plan. Maar de organisatie die is gericht op interne noodhulp bij ingewikkelde situaties - zoals binnen grote bedrijven, complexe gebouwen, bij grote aantallen aanwezigen, of het werken met gevaarlijke stoffen - is veelal vastgelegd in een noodplan.

Een dergelijk plan kan vele benamingen hebben: bedrijfsnoodplan, noodplan, BHV-plan, calamiteitenplan etc. De ontruiming is onderdeel van de interne hulpverleningsorganisatie zoals de BHV (en daarmee van het plan). Hoe ingewikkelder een situatie, des te specifieker een (nood)plan moet zijn. Uit de risicoanalyse blijkt welke maatregelen nodig zijn om een BHV-organisatie in te richten. Het noodplan beschrijft dit, inclusief de ontruiming.

Binnen kleine organisaties en bij afwezigheid van grote risico’s kan overigens volstaan worden met het vastleggen van afspraken, notulen en evt. de uitkomsten van oefeningen en trainingen. Binnen bedrijven is de werkgever verantwoordelijk om maatregelen te treffen ten behoeve van gezond en veilig werken. Het (laten) opstellen van een (nood)plan door bijvoorbeeld een veiligheidskundige of door een Hoofd BHV kan hier aan bijdragen. Er kan bij het opstellen van een plan worden samengewerkt met brancheorganisaties, verenigingen met andere bedrijven of personen: er is geen wetgeving die eisen stelt aan inhoud en vorm van een dergelijk noodplan. Maatwerk - en het leren van anderen - is daardoor mogelijk. Of een plan werkt, blijkt uit een (ontruimings)oefening.

Bij aanwezigheid van een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen en in de winningsindustrie is een intern noodplan verplicht. De minimale inhoud van een noodplan is nader geregeld.

Wanneer er een brandmeldcentrale (BMC) aanwezig is in het pand, dan moet je een ontruimingsplan hebben. Zo’n ontruimingsplan geeft inzicht in de eigenschappen van het bouwwerk en de rol van brandbeveiligingsinstallaties bij de alarmeringsprocedure. Op basis van het ontruimingsplan kunnen verdere afspraken worden gemaakt over de bij een ontruiming te nemen maatregelen zoals die bijvoorbeeld in het noodplan zijn opgenomen. Doel is dat de gebruikers van het bouwwerk weten wat zij bij een brandmelding moeten doen, zodat de risico’s bij brand zoveel mogelijk worden beperkt. Zorg dat plannen en ontruimingsplattegronden up-to-date zijn.