Verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Voorkomen is beter dan genezen. Door te adviseren over beschermende maatregelen kan ziekte door werk worden voorkomen. Ook andere maatregelen kunnen preventief werken.

De bedrijfsarts heeft verschillende verantwoordelijkheden en taken:

  • De bedrijfsarts ondersteunt in het bedrijf zowel de werknemer als de werkgever.
  • De bedrijfsarts ondersteunt bij het opstellen van preventie- en verzuimbeleid en bij het begeleiden van zieke werkenden terug naar het werk (re-integratie).
  • De bedrijfsarts heeft vrij toegang tot de werkplek om zo het bedrijf beter te leren kennen en inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting op het werk.
  • De bedrijfsarts beantwoordt vragen van werknemers over hun werk in relatie tot hun gezondheid. Ook als de werknemer geen gezondheidsklachten heeft maar wel vragen, kan hij langsgaan op het (open) spreekuur voor advies over gezondheid en werk.
  • De bedrijfsarts en andere arbodeskundigen mogen overleg voeren met de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of betrokken medewerkers. Dit geeft hen meer mogelijkheden om betrokken te zijn bij het bedrijfsbeleid voor veilig en gezond werken.
  • Wanneer een werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, dan kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen.
  • Bedrijfsartsen moeten beroepsziekten signaleren en melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). In het basiscontract is opgenomen dat de bedrijfsarts hier tijd aan moet kunnen besteden.
  • Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst.