Rol van de bedrijfsarts bij ziekte en re-integratie

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is.

Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Belangrijke rol bij re-integratie

Als een werknemer langdurig ziek is, kan het lastig zijn om weer aan het werk te gaan. Het weer aan het werk gaan na een periode van verzuim noemen we re-integratie. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie. In de wet is een aantal verplichtingen vastgelegd met als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen de verzuimperiode korter maakt (Wet Verbetering Poortwachter). In deze wet wordt aandacht besteed aan de samenwerking tussen werkgever, bedrijfsarts en werknemer.

Regels rondom aanstellingskeuringen

Soms moeten werkenden voor een nieuwe baan aan bijzondere medische eisen voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de conditie van een persoon of de psychische gesteldheid. De bedrijfsarts doet dan een aanstellingskeuring en gebruikt daarbij de leidraad Aanstellingskeuring (zie Leidraad aanstellingskeuringen op de website van het Verwey Jonker Instituut). Een werkgever mag alleen in specifieke, uitzonderlijke gevallen een werknemer keuren. De regels hiervoor volgen uit de Wet op de Medische Keuringen. Pas nadat de keuze is gemaakt voor een kandidaat, mag deze worden uitgenodigd voor een aanstellingskeuring. Al bij de werving voor de openstaande functie moet worden gemeld dat een keuring onderdeel uitmaakt van de procedure. Het besluit aanstellingskeuringen stelt ook eisen aan deze keuringen.