De bedrijfsarts/arbodienst en het basiscontract

Een arbodienst of bedrijfsarts moet vaststellen dat het basiscontract voldoet aan de wettelijke vereisten en in lijn is met de richtlijnen van de beroepsgroep.

Als meerdere partijen betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden, zoals bij de maatwerkregeling, dan moet de bedrijfsarts (kunnen) controleren of de werkgever voldoet aan de eisen van een basiscontract. De bedrijfsarts moet erop toezien dat zijn verplichtingen, genoemd in Arbowet artikel 14, tweede lid, g, h, i en j, en derde lid, niet in het gedrang komen door toedoen van de bepalingen in een (basis)contract. Niet-nakoming van deze verplichtingen kan tot een overtreding leiden (artikel 14, vijftiende lid, Arbowet).

Professionele beroepsuitoefening

Het wordt tot de professionaliteit van de bedrijfsarts en de arbodienst gerekend dat zij zich er actief van verzekeren dat basiscontracten voldoende ruimte laten voor professionele beroepsuitoefening zoals omschreven in Arbowet artikel 13 (bijstand deskundige werknemer), artikel 14 (maatwerkregeling) en artikel 14a (vangnetregeling). Het is van belang dat een basiscontract recht doet aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van arbodienst/ bedrijfsartsen, en ook ruimte laat voor het naleven van de richtlijnen van de beroepsgroep en bijvoorbeeld de behandelrelatie tussen arbodienst/bedrijfsarts en de werknemer respecteert.

Onafhankelijke medisch specialist

De bedrijfsarts is een onafhankelijke medisch specialist en BIG-geregistreerd, en handelt volgens de richtlijnen en ethische codes van de beroepsgroep. De bedrijfsarts dient met behulp van onder meer de Leidraad Case management bij ziekteverzuimbegeleiding (NVAB), de 10 kernwaarden van de bedrijfsarts (pdf, NVAB), en de wettelijke eisen aan het basiscontract een afweging te maken of de juiste voorwaarden voor professionele beroepsuitoefening zijn gerealiseerd. Indien dat niet het geval is dan ligt het in de rede dat de arbodienst of bedrijfsarts niet instemt met het voorliggende basiscontract.