Goed werkgeverschap via het basiscontract

Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit is het wettelijk verplichte basiscontract.

Het basiscontract zorgt voor een professionele samenwerking tussen werkgever, werknemer en kerndeskundigen. De vastgelegde werkwijze, met minimumeisen tussen arbodiensten en werkgever, biedt veel mogelijkheden voor veilige en gezonde werksituaties. Werknemers worden beter beschermd, terwijl werkgevers weten welke arbozorg en preventie zij verplicht moeten bieden. Arboprofessionals krijgen door het basiscontract alle ruimte om – vanuit hun expertise – de juiste zorg te verlenen.

Het basiscontract benadrukt een bevoegdheden voor kerndeskundigheden. Dit zijn onder andere:   

  • Ziekteverzuimbegeleiding: een zieke werknemer krijgt bij re-integratie altijd deskundige begeleiding;
  • Second opinion bij een andere bedrijfsarts: dit kan een werknemer extra zekerheid bieden;
  • Vrije toegang tot de werkvloer: door de ervaringen op de werkvloer kan een bedrijfsarts de werkgever beter adviseren;
  • Overlegorganen: kerndeskundigen kunnen altijd overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (or).

Eigen verantwoordelijkheid werkgever

Alle werkgevers moeten over een basiscontract beschikken. Zij zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze overeenkomst. Bij het afsluiten van een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst maakt de werkgever gebruik van de vangnetregeling. Een werkgever kan de ondersteuning van de taken voor arbo- en verzuimbeleid uiteraard ook zelf bepalen. In dat geval past hij de maatwerkregeling toe.

Toezicht op handhaving

Het basiscontract behoort tot de nieuwe wettelijk verplichte Arbowet. Deze wet ging op 1 juli 2017 in, waarna werkgevers nog een jaar de tijd hadden voor daadwerkelijke doorvoering. De Inspectie SZW kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden. Met de zelfinspectie Arbo op Orde! kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij voldoen aan de vereisten. Dat zorgt voor een duurzame inzetbaarheid van werknemers en voorkomt boetes van de Inspectie SZW.