SMART-ns nieuw digitaal instrument voor schatting risico's asbest

Het ministerie van SZW werkt sinds 2018 aan een wijziging van de wet- en regelgeving over werken met asbest. Het moment van inwerkingtreding is nog onzeker. Met de ingang van de wijzigingen lanceert het ministerie ook een nieuw digitaal instrument: SMART-ns. Dit digitale instrument vervangt het huidige systeem SMA-rt en helpt bij het in kaart brengen van risico’s. De ingebruikname van SMART-ns is gekoppeld aan de inwerkingtreding van het ontwerpbesluit. De komst van de Asbestrichtlijn staat de ingebruikname van SMART-ns niet in de weg, maar het instrument zal mogelijk wel naderhand moeten worden aangepast.

SMART-ns kan door middel van een model van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) een schatting maken van het aantal asbestvezels waaraan de werknemer wordt blootgesteld. Hierdoor wordt veel beter inzichtelijk waaraan werknemers worden blootgesteld dan op basis van het oude systeem SMA-rt. Natuurlijk blijft het ook mogelijk om metingen te doen om de risicobepaling op te baseren. 

Geschikte verwijderingsmethode en voorzorgsmaatregelen

Verder motiveert SMART-ns bedrijven om de blootstelling zoveel mogelijk te beperken door middel van het kiezen van een geschikte verwijderingsmethode en voorzorgsmaatregelen. Dit is ook een bestaande wettelijke verplichting. De asbestinventariseerder legt op de SMART-ns uitdraai vast welke toepassingen door een gecertificeerd bedrijf verwijderd moeten worden. 
De SMART-ns uitdraai geeft, na de asbestinventarisatie ook aan welke risicoklasse het betreft bij een bepaalde werkmethode. Asbestverwijderingsbedrijven mogen deze werkmethode in SMART-ns indien nodig aanpassen, om hem beter af te stemmen op de specifieke situatie. Daardoor kan ook de risicoklasse na de asbestinventarisatie nog veranderen. Aandachtspunt hierbij is dat de werkmethode voldoende moet aansluiten bij de sloopmelding. Hoe hier in de praktijk mee om te gaan zal nader worden uitgewerkt.

Training beschikbaar na lancering

SMART-ns wordt ruim voor wijziging van de regelgeving al gelanceerd en er zal training beschikbaar komen. Er wordt uitgegaan van een overgangsperiode van minimaal 3 maanden na publicatie van de regelgeving.