Nieuwe Arbowet: Kent u de belangrijkste wijzigingen?

Iedereen moet in Nederland gezond en veilig kunnen werken. Hiervoor is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). We zitten inmiddels 100 dagen na 1 juli 2018: het moment waarop de nieuwe Arbowet in werking is getreden.

Na de invoering van de vernieuwde Arbowet op 1 juli 2017 hebben werkgevers en arbodienstverleners tot 1 juli 2018 de tijd gehad om contracten aan te passen.

De vernieuwde Arbowet geeft meer rechten en plichten aan alle betrokken partijen. Dit zijn niet alleen werkgevers en werknemers, maar ook arbodienstverleners en deskundigen, zoals de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Kent u de belangrijkste wijzigingen?

De wijzigingen in de Arbowet hebben als doel om werkgevers en werknemers grotere betrokkenheid bij de arbodienstverlening te geven en preventie nog centraler te stellen. De Arbowet kent daarom een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Invoering van het basiscontract: iedere werkgever moet met een arbodienst of bedrijfsarts een eigen overeenkomst hebben. Hierin staan alle werkafspraken waarbij de werkgever zich moet laten bijstaan door kerndeskundigen.
  • Adviesrol van de bedrijfsarts: de bedrijfsarts adviseert bij het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken, maar de werkgever is verantwoordelijk voor ondersteuning bij ziekteverzuimbegeleiding.
  • Vrije toegang tot de werkvloer: een werkgever moet de bedrijfsarts deze toegang verlenen, waardoor hij/zij onder andere goed inzicht krijgt in de arbeidsomstandigheden.
  • Het bezoeken van een (open) spreekuur – zonder toestemming van de werkgever – bij de bedrijfsarts en het aanvragen van een second opinion bij een andere bedrijfsarts: dit zijn twee nieuwe rechten voor iedere werknemer.
  • Een veranderend takenpakket voor de preventiemedewerker, de ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT): zij verkrijgen meer betrokkenheid bij het arbobeleid, waardoor zij hun adviestaak kunnen vergroten.

Arbo op orde?

Iedere werkgever heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de vernieuwde Arbowet. De Inspectie SZW voert het toezicht op handhaving uit, waarbij het ook sancties oplegt bij niet naleving van de regelgeving. Werknemers kunnen met de zelfinspectie Arbo op Orde! eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico's in hun bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Informatiematerialen

Wilt u de wijzigingen in de Arbowet nog eens extra onder de aandacht brengen bij werkgevers, ondernemers, organisaties of werknemers? Maak dan gebruik van de diverse informatiematerialen die zijn ontwikkeld. Download de materialen – zoals factsheets, animaties en posters – via www.arboportaal.nl/arbozorg.