Bedrijven hoeven niet altijd meer aangesloten te zijn bij een arbodienst als daar een afspraak over is in de cao of met de medezeggenschap. Wel moeten bedrijven zich laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodeskundige. De arbodeskundige geeft adviezen over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en zorgt voor een zorgvuldige begeleiding van zieke werknemers.

Wanneer kiezen voor een arbodeskundige?

Een bedrijf moet zich laten bijstaan door een arbodeskundige (ook wel kerndeskundige genoemd). Dit kan een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige zijn. Een bedrijf heeft een gecertificeerde arbodeskundige nodig voor:

Bedrijven kunnen zelf beslissen of ze de deskundigheid inhuren via een arbodienst (vangnetregeling) of zelf organiseren (maatwerkregeling). Om tot de keuze voor een dienstverlener te komen, kan het 8 tappenplan uitkomst bieden.

Aandachtspunten

  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging en de werkgever moeten overeenstemming hebben over de keuze om deskundigheid zelf te organiseren. Of er moet een cao-afspraak over zijn. Anders geldt automatisch de vangnetregeling (en moet de deskundigheid dus worden ingehuurd via een arbodienst).
  • Als gebruik is gemaakt van de maatwerkregeling, moet de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben ingestemd met de keuze over hoe de arbodeskundige taak wordt georganiseerd.
  • Eigen medewerkers mogen ook worden opgeleid en ingezet tot gecertificeerd arbodeskundige. Dit kan echter alleen indien schriftelijke overeenstemming is bereikt met de vakbond, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.
  • Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Zij vallen onder het cao-model, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken. Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wel laten toetsen door een arbodeskundige.
  • In de RI&E moet staan hoe werknemers toegang hebben tot arbodeskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige.
  • Kerndeskundigen mogen altijd de RI&E inzien. Het kan voorkomen dat werkgevers de inzage in de RI&E niet toestaan omdat er mogelijk bedrijfsgeheimen in de RI&E staan. Dit is geen reden om inzage in de RI&E te weigeren. Kerndeskundigen moeten de informatie vertrouwelijk behandelen. Als er een risico bestaat, dan kan de werkgever de kerndeskundige een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

  • In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging mag een bedrijf afspreken dat werknemers ook andere deskundigen kunnen inschakelen, zoals een arbeidsdeskundige, bedrijfsverpleegkundige, bedrijfspsycholoog of bedrijfsfysiotherapeut of deskundigen op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals een ergonoom.

Samenwerking kerndeskundigen

Door samen te werken kunnen de kerndeskundigen werkgevers en werknemers adviseren over een gezonde en veilige werkplek. Bekijk de animatie om te zien hoe het inschakelen van de juiste combinatie kerndeskundigen kan bijdragen aan een gezonde én veilige werkomgeving:

In de Arbowet worden vier kerndeskundigen genoemd die alles weten over gezond en veilig werken.
Dat zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.
Door samen te werken kunnen deze kerndeskundigen werkgevers en werknemers adviseren over een gezonde en veilige werkplek.
Neem bijvoorbeeld de bedrijfsarts.
Deze arts kan bij vragen over gezondheid onderzoek doen en advies geven.
Wanneer zij denkt dat de werkomgeving de oorzaak is van ziekte, kan ze de hulp inschakelen van één van de andere kerndeskundigen.
De arbeidshygiënist doet bijvoorbeeld onderzoek naar blootstelling aan warmte, geluid of gevaarlijke stoffen.
Als hij denkt dat de veiligheid ook in gevaar is, schakelt hij de hulp in van de veiligheidskundige.
De veiligheidskundige beoordeelt of de werkplek veilig is.

Werkstress kan ook een reden zijn van gezondheidsklachten.
Dan adviseert de arbeids- en organisatiedeskundige over een gezondere werkomgeving.
Kortom, door het inschakelen van de juiste combinatie kerndeskundigen krijgt de werkgever een volledig beeld van alle mogelijke preventiemaatregelen.
En dat draagt bij aan een gezonde én veilige werkomgeving.
Bekijk alle deskundigen op het gebied van gezond en veilig werken op www.arboportaal.nl.