Communicatie blijkt essentieel in arbocuratieve samenwerking tussen partijen

‘Voor het verbeteren van arbocuratieve samenwerking is vooral de wil van deskundigen in de curatieve zorg en de bedrijfsgezondheidszorg nodig om meer met elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken. We staan als ministeries open voor hulp aan initiatieven, die een arbocuratieve samenwerking versterken’.  Aldus Bas van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS en Gert-Jan Buitendijk, Directeur-Generaal Werk van het ministerie van SZW. Dit is één van de uitkomsten van het symposium ‘Arbocuratieve samenwerking’ dat op 23 november j.l. is georganiseerd door de ministeries van SZW en VWS. De doelen van het symposium waren: het delen van goede voorbeelden en inspiraties die arbocuratieve samenwerking tussen partijen versterken én het maken van afspraken over verbeteringen in de samenwerking.

Aan het symposium namen circa 120 vertegenwoordigers deel uit de curatieve zorg (huisartsen, specialisten en verpleegkundigen), de bedrijfsgezondheidszorg (bedrijfsartsen en klinisch arbeidsgeneeskundigen), psychologen, werkgevers, verzekeraars, beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen. Positief vertrekpunt: 61 procent van de deelnemers gaf aan regelmatig met arbocuratieve samenwerking bezig te zijn en 17 procent doet dit al dagelijks. Toch was er grote consensus  dat de samenwerking beter kan en beter moet.

Onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras gaf de KNMG plenair een toelichting op haar nieuwe / recente visie over arbocuratieve samenwerking tussen deskundigen en partijen. Artsen moeten volgens deze visie alert zijn op gezondheid als onderdeel van arbeid én op arbeid als onderdeel van gezondheid. Vertegenwoordigers van beroepsverenigingen hebben de visie onderschreven en de noodzaak van samenwerking benadrukt. Zij zagen met name het belang van integratie van de factor arbeid in de medische opleidingen en de nascholingen van artsen en verpleegkundigen als belangrijke speerpunten.

Na het plenaire deel vonden twee werksessies plaats waarin de deelnemers konden kiezen uit vier verschillende thema’s. De thema’s zijn: kanker en werk, infectieziekten, psychische klachten (aanpassingsstoornissen op het werk) en beroepslongziekten. Voor elk van deze vier thema’s is vooraf een inspiratie gefilmd. Ook is er een algemene inspiratie opgenomen over arbocuratieve samenwerking. De vijf inspiratievideos zijn hieronder te bekijken.

Tijdens de eerste serie werksessies werd deelnemers naar aanleiding van goede voorbeelden gevraagd na te denken over verbeteringen in de arbocuratieve samenwerking. In de tweede sessie zijn aanbevelingen gedaan over de condities voor samenwerking, over kansen en mogelijkheden en de veranderingen die hiervoor nodig zijn. Een greep uit de aanbevelingen van de deelnemers: kennis vergroten over arbeid via opleidingen en nascholing van de betrokken disciplines bij psychische klachten op het werk; deskundigen anders leren denken en gedragen bij de begeleiding en re-integratie van werknemers met kanker; voorlichting over beroepslongziekten door bedrijfsartsen op nascholingen van huisartsen; gezamenlijke en regionaal georganiseerde nascholingen van huis- en bedrijfsartsen bij infectieziekten, zoals Q-koorts.

Meerdere partijen gaven aan vervolg te gaan geven aan arbocuratieve samenwerking. De KNMG gaat zich hard maken voor meer ruimte voor de factor arbeid in de medische opleidingen. De beroepsvereniging van bedrijfsartsen werkt volop samen met andere beroepsverengingen van artsen op het gebied van richtlijnen, in de app Thuisarts.nl wordt steeds meer over werk en gezondheid toegevoegd, en het zorgdomein biedt kansen voor huisartsen en bedrijfsartsen om informatie uit te wisselen. Het symposium eindigde met een plenaire afsluiting door SZW directeur Gezond en Veilig Werken Esther de Kleuver. Zij gaf aan dat ze blij was met het grote enthousiasme bij alle partijen en riep om actief door te gaan met het bevorderen van de arbocuratieve samenwerking. Ook bij het ministerie blijft het onderwerp in 2018 op de agenda staan.  In 2018 start haar directie met het nieuwe programma Beroepsziekten, dat zich gedurende de eerste twee jaar richt op het werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien benadrukte ze dat goede initiatieven over arbocuratieve samenwerking door het ministerie van SZW kunnen worden ondersteund! Desgevraagd zegde zij toe in 2018 een vervolgbijeenkomst te zullen organiseren. Bekijk ook het volledige verslag van het symposium.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het symposium arbocuratieve samenwerking, dan kunt u per e-mail contact opnemen met het ministerie van VWS.