Wetswijziging Beleidsregel arbocatalogi 2010

Arbocatalogi op branche, sectoraal of landelijk niveau kunnen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden getoetst. Er wordt bekeken of de totstandkoming goed verlopen is en of de catalogus adequaat is. Tot nu toe was toetsing en vermelding in de beleidsregel niet mogelijk voor arbocatalogi van individuele bedrijven. De wetwijziging van artikel 3 van de Beleidsregel arbocatalogi brengt hier verandering in.

Tot op heden was de beleidslijn om alleen arbocatalogi te toetsen die een algemene strekking hebben, dus betrekking hebben op een branche of sector. Individuele bedrijven of organisatie moesten daardoor in samenspraak met vergelijkbare bedrijven en organisaties (zoals vakverenigingen) tot een gezamenlijke arbocatalogus komen.

In sommige gevallen was een samenwerking niet realiseerbaar, bijvoorbeeld door de structuur van de sector of branche. De arbocatalogi van defensie en de politie zijn hier een goed voorbeeld van. Deze catalogi hebben echter wel een algemene (landelijke) strekking, en zijn van toepassing op zeer grote aantallen werknemers. In dergelijke gevallen zal de arbocatalogus voortaan toch worden getoetst en worden opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2010, ondanks dat er sprake is van slechts één werkgever. Wel is het van belang dat de werknemers via hun personeelsvertegenwoordiging of vakvereniging nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de arbocatalogus.

Aan de Beleidsregel arbocatalogi 2010 zijn een aantal (deel)arbocatalogi toegevoegd. Deze (deel)arbocatalogi zijn door de Inspectie SZW marginaal getoetst en voldoen voor de daarin vermelde risico’s. Het betreft arbocatalogi voor drie nieuwe branches/sectoren (defensie, houthandel en waterbedrijven) en 33 aanvullingen of deelcatalogi voor sectoren/branches waarvan reeds een arbocatalogus bestaat.

In de wijziging van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 is verder opgenomen dat partijen er op toe moeten zien dat een arbocatalogus (of een onderdeel ervan) aansluit en blijft aansluiten bij de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, de algemeen erkende stand van de wetenschap en de betreffende techniek in de betrokken sector of branche. Dit is van belang, omdat anders de functie van de arbocatalogus als referentiekader in het geding is.

Bron: Staatscourant 2016, 67112.