Asbest procescertificatie

Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven (AIB)

Document: SC-502

Onder beheer van:

StichtingAscert

www.Ascert.nl

Asbestinventarisatie en asbestverwijderen zijn risicovolle beroepsactiviteiten. Om het maatschappelijke belang – veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid – te waarborgen, is door de overheid gekozen voor wettelijk verplichte certificatieregelingen voor procescertificatie van Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Het certificaat wordt onder deze regelingen verstrekt door Certificatie-instellingen (cki’s).

Ga naar Asbest procescertificatie