Meibijeenkomsten Arbovisie 2040

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in mei 2020 van start gegaan met de Arbovisie 2040. In dit traject gaat het ministerie in gesprek met zoveel mogelijk Nederlanders om input op te halen over de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Het streven is om met dit traject een beleidsagenda en een visie op de toekomst te ontwikkelen. In mei 2020 kwamen werknemers, werkgevers, zzp’ers, arbodeskundigen, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en beroepsverenigingen voor het eerst samen om arbovraagstukken te bespreken.

Uitdagingen en ideeën voor de toekomst

De deelnemers gingen in op de sterke en zwakke punten van de huidige situatie op het gebied van arbeidsomstandigheden en de uitdagingen en ambities voor de toekomst. Ook bespraken ze een aantal concrete voorstellen en acties voor de toekomstige beleidsagenda. Om een volledig beeld te krijgen van de discussies en ideeën, lees het verslag op deze pagina. Voor een korte impressie, lees dan hieronder een aantal belangrijke kernpunten die werden besproken tijdens de meibijeenkomsten: 

Verbetering van het arbostelsel

Binnen het huidige arbostelsel worden verantwoordelijkheden volgens de deelnemers niet altijd als even duidelijk ervaren, of worden deze soms niet genomen. Als oplossing noemden de deelnemers meer regie leggen bij werknemers, beleid ontwikkelen per doelgroep en de preventiemedewerker voor kleine bedrijven organiseren via de branche. Ook is het belangrijk om de rol van de medezeggenschapraad bij arbobeleid te vergroten en meer voorlichting aan werknemers te geven.

Meer focus op preventie

Het accent ligt nu vooral op verzuimbegeleiding en minder op preventie. Mogelijke oplossingen zijn om incentives voor werkgevers in te stellen, de expertise van arbodeskundigen beter in te zetten en evidence-based tools aan te reiken.

Toegang voor iedereen

Volgens de deelnemers is het arbostelsel nog niet ingericht op de diffuse arbeidsmarkt, inclusief flexwerkers en zzp’ers. Het is belangrijk dat gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor iedereen geborgd kunnen worden, bijvoorbeeld via andere financieringsmiddelen, verzekeringen en netwerken van kerndeskundigen. Gelijke arbeidsomstandigheden en arbeidsgerelateerde zorg voor iedereen en aandacht voor arbo voor arbeidsmigranten werden ook genoemd.

Wet- en regelgeving op maat

De naleving van de wet- en regelgeving kan volgens de deelnemers nog ruim worden verbeterd, met name in het mkb. Er werd besproken dat het bijvoorbeeld belangrijk is om arboregels eenvoudiger en laagdrempeliger te maken voor het mkb, in te zetten op beloning van goed gedrag en de wet- en regelgeving meer op maat te maken (bijvoorbeeld naar bedrijfsomvang).

Denk mee!

Wil je ook meedenken over gezond en veilig werken in de toekomst of heb je andere vragen of opmerkingen? Mail dan naar postbusarbovisie2040@minszw.nl.