Evaluatie van adviestrajecten bij problematisch ziekteverzuim

Onderzoeksbureau Celsus heeft in opdracht van het Ministerie van SZW onderzocht of een arbeidsgerelateerd medisch adviestraject positief effecten heeft. Te denken valt daarbij aan een (versnelde) terugkeer tot werk bij verzuim en vermindering van zorgconsumptie en –kosten. Lees hier de onderzoeksrapportage en bijbehorende aanbiedingsbrief.

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf. Een bedrijfsarts ondersteunt bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Het grootste deel van de verzuimgevallen wordt goed en binnen redelijke tijd opgelost. Soms kan problematisch verzuim ontstaan. Bijvoorbeeld als de bedrijfsarts onvoldoende medische informatie heeft van de behandelend arts of wanneer er onduidelijkheid is over wat een werknemer nog wel kan. Dan bestaat de kans dat bedrijfsartsen hun ondersteunende en adviserende rol in het re-integratietraject niet goed kunnen invullen.