Subsidieregeling geopend voor Eerlijk, Gezond en Veilig Werk

Op 7 juni 2019 is de subsidieregeling van het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een ‘open’ regeling, die subsidieaanvragen voor preventieve activiteiten op het brede terrein van eerlijk, gezond en veilig werk, mogelijk maakt. Het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk is van groot belang voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt.

subsidieregeling EVG werk

Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties (via O&O-fondsen, sector- of brancheorganisaties) kunnen subsidieaanvragen indienen voor bijvoorbeeld:

  • een onderzoek waarvan de resultaten worden toegepast;
  • een pilot of experiment, communicatie- of voorlichtingsactiviteit;
  • een training aan groepen.

Periode van indienen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tijdens het aanvraagtijdvak van 17 juni 2019 tot en met 31 juli 2019. Bij het toekennen van de subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het is dus belangrijk dat aanvragen zo vroeg mogelijk worden ingediend.

Subsidiebudget

Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000,- op basis van cofinanciering. Het minimale subsidiebedrag is € 25.000,- en het maximale subsidiebedrag € 100.000,- per aanvraag. De subsidie is in principe 50% van de subsidiabele kosten. Als de aanvraag zich op zowel het thema eerlijk werk als op het thema gezond en veilig werk richt, is het maximale percentage van subsidie hoger, namelijk 80% van de subsidiabele kosten. Bekijk meer informatie over de subsidieregeling.

Wat doet het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk?

Het programma Eerlijk, Gezond en Veilig Werk wil bijdragen aan een betere naleving van de regels via preventie, door kennis of bewustwording over eerlijk, gezond en veilig werken te vergroten. Er wordt gestreefd naar het in gang zetten van een blijvende beweging, zodat ook na afloop van het programma (2021) de thema’s op de agenda blijven staan bij de partijen. Inzet en betrokkenheid van branches en bedrijven worden gezien als belangrijke randvoorwaarden om te komen tot een succesvolle aanpak.

Om dit te bereiken, worden tijdens het programma verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar de thema’s concreet worden gemaakt, en worden er subsidies beschikbaar gesteld waarmee bedrijven aan de slag kunnen.