Nieuwe ‘Werkwijzer Taakdelegatie’ voor de bedrijfsarts gepresenteerd

Staatssecretaris Tamara van Ark heeft de Tweede Kamer op 3 mei bericht over de publica­tie van de Werkwijzer Taakdelegatie op het Arboportaal. De werkwijzer helpt bedrijfsartsen om taakdelegatie goed en verantwoord te organiseren door een stappen­plan en prakti­sche hulpmiddelen aan te reiken. De staatssecretaris beveelt dit instrument, dat met steun van het ministerie van SZW door vertegenwoordigers vanuit het werkveld is gerealiseerd, van harte aan bij alle betrokkenen.

Wat staat erin en voor wie is het bedoeld?

De Werkwijzer Taakdelegatie bestaat uit korte informatieve kaders en overzichten, afgewis­seld met checklists, gespreksleidraden en voorbeelden. Het geeft een vijftal (proces)stappen die de bedrijfsarts kan doorlopen. De focus van de werkwijzer ligt op ‘hoe’ een bedrijfsarts taken op een zorgvuldige manier kan delegeren, waarbij het belang van werknemers goed gewaarborgd is. Het is hiermee ook een informatiebron voor andere betrokken partijen, zoals werkgevers, werknemers en taakgedelegeerden. Uitgangspunt hierbij is het wettelijk kader en het standpunt over taakdelegatie van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.

Waarom aandacht voor taakdelegatie?

Er is een tekort aan bedrijfsartsen. Meerdere mogelijkheden staan open dit aan te pakken, waar­onder taakdelegatie. Taakdelegatie komt al veel voor, maar een goed handelingskader en stappenplan ontbrak tot op heden. Vaak wordt met taakdelegatie beoogd de toenemende druk op bedrijfsartsen te verlichten. Daarnaast zou het een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit en de effectiviteit van de bedrijfsgezondheidszorg, door ruimte te geven aan de bedrijfsarts om zich meer met preventieve taken bezig te houden. Deze beoogde effecten moeten nog worden vastgesteld door evaluatie. Goede afspraken over doelen van en werk­wijze bij taakdelegatie biedt betere mogelijkheden tot evaluatie. Deze werkwijzer draagt ook daaraan bij.

Een initiatief van partijen uit het veld

De werkwijzer is tot stand gekomen onder regie van beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten. Bij de totstandkoming van de werkwijzer is er breed gecon­sulteerd binnen het werkveld. Het ministerie van SZW heeft dit proces ondersteund. De beoogde effecten van taakdelegatie op kwaliteit en capaciteit in de arbeidsgerelateerde zorg moeten nog worden vast­ge­steld. De werkwijzer stimuleert transparante afspraken over het doel en de werkwijze van taakdelegatie door de bedrijfsarts. En kan zo bijdragen aan evaluatie van de beoogde effecten.

Aan de slag!

Veldpartijen in de arbeidsgerelateerde zorg hebben met deze nieuwe werkwijzer een handzaam instrument om te implementeren in hun eigen organisaties en in te zetten als informatie- en/of voorlichtingsmateriaal. Ga hier dus vooral mee aan de slag!

Zie ook: