Nieuw onderzoek: goede informatie draagt bij aan werkbehoud chronisch zieke werkenden

Chronisch zieke werkenden (en ook werkzoekenden) missen kennis en informatie over hun deelname aan de arbeidsmarkt: vooral over vergoedingen en wettelijke regelingen. Een centrale online informatieplek, ook met specifieke informatie per ziekte, kan uitkomst bieden. Recent onderzoek hierover toont tevens aan dat zij een vraag hebben naar meer mogelijkheden voor direct persoonlijk contact. Dit werd vandaag gepresenteerd. 

Arboprofessionals geven in dit onderzoek aan goed geïnformeerd te zijn door de hoeveelheid beschikbare informatie. Deze wordt volgens hen wel versnipperd aangeboden. Zij zijn voorstander van een centrale online informatieplek. Een van de suggesties die naar voren kwamen, is bijvoorbeeld een adviestool, met verschillende ingangen per aandoening en doelgroep, en doorverwijzingen naar andere bronnen. Voorzien in specifieke informatiebehoeften kan dus bijdragen aan een samenleving waarbij iedereen goed kan werken. Een werkgroep van verschillende partijen is al bezig met de doorontwikkeling én ontsluiting van informatie.

Inzichten informatiebehoefte voor toekomstige voorlichting

In Nederland kan de steeds groter wordende doelgroep van mensen met een chronische aandoening gelukkig goed en lang deelnemen aan het arbeidsproces. Het huidige onderzoek is uitgevoerd om zicht te krijgen op de manier waarop deze werknemers en hun werkgevers optimaal te informeren. Onderzoeksbureau Ergo dook hiervoor dieper in de informatiebehoefte van de betrokken doelgroepen werkenden en werkzoekenden met een chronische aandoening, plus de professionals die hen ondersteunen. Verschillende uitkomsten bieden goede inzichten voor de toekomstige voorlichting over het onderwerp.

Aangepast werk

SER-advies over chronisch zieken en het arbeidsproces

Al jaren is er toenemende aandacht voor de voorwaarden waaronder chronisch zieken actief kunnen blijven in het arbeidsproces. De Sociaal Economische Raad (SER) gaf hier in 2016 al een helder advies over. De SER doet in dit advies aanbevelingen hoe betrokken partijen op en rond de werkvloer het toenemend aantal chronisch zieken zo goed en lang mogelijk aan het werk kunnen houden en krijgen. De SER stelt vast dat het aanbieden van objectieve en relevante informatie voor deze doelgroep daarbij van belang is.  

Toekomstige stappen

Naar aanleiding van het SER-advies besprak een werkgroep hoe er een slag gemaakt kan worden in de informatievoorziening en voorlichting over dit onderwerp. Inmiddels wordt er door verschillende partijen (onder andere de Patiëntenfederatie en het ministerie van SZW) gewerkt aan de doorontwikkeling en ontsluiting van deze informatie. De resultaten uit het onderzoek zullen gebruikt worden in deze aanpak.

Lees voor meer informatie: 'De informatiebehoefte rond het thema chronisch ziek zijn en werken'