Nieuwe certificatieschema’s voor arbodiensten en asbestbedrijven

Op 5 en 6 december zijn de eerste schema’s – voor Arbodiensten en Asbest procescertificatie – gepubliceerd die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Per 1 januari 2020 moeten instellingen die wettelijk verplichte arbo-certificaten afgeven namelijk geaccrediteerd zijn door de RvA voordat ze door de Inspectie SZW kunnen worden aangewezen.

Arbocatalogi

Wanneer certificaten worden afgegeven onder accreditatie door de RvA draagt dit bij het vertrouwen dat kan worden gesteld in de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de certificerende instellingen. Het gereed komen van certificatieschema’s die door de Raad voor Accreditatie (RvA) geschikt zijn bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd is daarom een belangrijke stap naar aanwijzing van certificerende instellingen op basis van accreditatie.

Nieuw certificatieschema voor Arbodiensten

Op 1 januari 2019 treedt een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking, dat door de RvA geschikt is bevonden om onder accreditatie te worden uitgevoerd. Het nieuwe schema is opgesteld door de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA). In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat arbodiensten dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema. De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 5 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant.

Zie:

Nieuw certificatieschema voor Asbest certificatie inventariseren en verwijderen

Het nieuwe schema voor bedrijven die asbest inventariseren en voor bedrijven die asbest verwijderen is opgesteld door de Stichting Ascert. In de Arbeidsomstandighedenregeling is bepaald dat deze bedrijven dienen te beschikken over een certificaat op basis van dit nieuwe certificatieschema.

De wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling en het nieuwe schema zijn op 6 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Het nieuwe certificatieschema treedt op 1 april 2019 in werking.

Zie:

Certificatie als instrument voor gezond en veilig werken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruikt certificatie als instrument om de veiligheid en de gezondheid van werknemers te beschermen. Wanneer personen of bedrijven gecertificeerd zijn, biedt dat een gefundeerd vertrouwen dat zij aan bepaalde eisen voldoen en gezond en veilig het werk kunnen uitvoeren.