Nieuwe Arbowet per 1 juli van kracht: dit is er veranderd

Vanaf 1 juli 2018 is de nieuwe Arbowet een feit. De overgangsperiode van een jaar is dan voorbij, en de nieuwe regels gaan in.

Wat is er precies veranderd? De belangrijkste wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) op een rij:

Basiscontract

Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Dit is een overeenkomst tussen een werkgever en een arbodienst of bedrijfsarts waarover iedere werkgever moet beschikken. In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. et staat de werkgever verder vrij om zich bij meer taken te laten ondersteunen door een arbodienst. In dat geval worden de werkafspraken vastgelegd in een basispluscontract.

Second opinion bedrijfsarts en klachtenprocedure

Als een werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de werknemer vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Deze bedrijfsarts moet werkzaam zijn bij een andere arbodienst, bedrijf of inrichting dan de eerste bedrijfsarts. De second opinion is erop gericht om de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg te verhogen en de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid en onafhankelijkheid van een advies. Daarnaast moet iedere bedrijfsarts een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst.

Open spreekuur bedrijfsarts en vrije toegang tot de werkvloer

In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur. Het doel van het open spreekuur is om klachten en verzuim bij de werknemers te voorkomen. De bedrijfsarts heeft verder vrij toegang tot de werkplek om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.

Adviesrol bedrijfsarts

In de vernieuwde Arbowet staat preventie nog meer centraal. Zo moet de bedrijfsarts de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezond en veilig werken van de werknemers. Ook is opgenomen dat de bedrijfsarts adviseert bij ziekteverzuimbegeleiding in plaats van bijstand te verlenen. Hiermee wordt benadrukt dat het de werkgever is die verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding.

Duidelijkere rol preventiemedewerker

Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging plaatsvinden.

Grotere medewerkersbetrokkenheid

Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de ondernemingsraad (OR) meer betrokkenheid bij het arbobeleid. Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers. Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Toezicht en handhaving Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract.

Digitale toolkit met factsheets en posters

Alles nog even teruglezen, uitprinten of onder de aandacht brengen? Bekijk de digitale toolkit Nieuwe Arbowet met daarin handige factsheets, animaties, kaarten en posters om de nieuwe Arbowet op de werkvloer onder de aandacht te brengen.

Animatie

Bekijk ook de animatie over de nieuwe Arbowet:

In 2017 verandert de Arbowet.
Daarmee veranderen de voorwaarden voor arbozorg en preventie bij organisaties.
Hier zijn verschillende mensen bij betrokken, en het betekent voor iedereen iets anders.
Neem Jeroen.
Jeroen is bedrijfsarts bij verschillende organisaties, waaronder het bureau Designdenkers.
Werkgever Jamie heeft met een arbodienst de afspraken met Jeroen vastgelegd in een basiscontract.
Hierin staat onder meer dat hij Jamie preventieadvies geeft... met de preventiemedewerker en werknemers kan overleggen... en op de werkvloer mag komen kijken.
Verder moet Jeroen beroepsziekten officieel melden.
Werknemers mogen Jeroen altijd bezoeken.
Ook als ze gezond zijn.
En ze kunnen om een second opinion vragen.
Dit alles staat in het basiscontract.
Daarnaast worden werknemers meer betrokken bij het nieuwe arbobeleid van Designdenkers via de OR.
Die stemt bijvoorbeeld in dat Tina preventiemedewerker is.
Zij werkt samen met Jeroen, haar collega-werknemers en Jamie.
Hebben haar collega’s vragen over gezond en veilig werken, dan kunnen zij bij Tina terecht.
Er verandert heel wat.
Maar als je preventie en arbozorg samen oppakt...zorg je er sámen voor dat mensen gezond en veilig kunnen werken... langer fit blijven... en productiever zijn!
Wat betekenen de veranderingen in de arbowet voor jou?
Kijk op arboportaal.nl