PGS 35 Afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen als concept gereed

Na PGS 25 (Aardgas - Afleverinstallaties voor motorvoertuigen) is nu ook het concept van PGS 35 ‘Waterstof: afleverinstallaties van waterstof voor wegvoertuigen’ volgens de Nieuwe Stijl gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

PGS 35

PGS 35 heeft betrekking op wegvoertuigen die waterstof gebruiken (via de brandstofcel). Om de marktintroductie van dit soort wegvoertuigen verder mogelijk te maken gaan het Rijk, koplopers uit de gas- en auto-industrie en decentrale overheden de komende jaren kennis en ervaring opdoen met o.a. de aanleg van waterstoftankstations. PGS 35 geeft in deze fase randvoorwaarden voor veiligheid ten bate van de vergunningverlening.

Aanleiding voor herziening van PGS 35

De belangrijkste reden om PGS 35 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt risicobenadering een belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.
 

Aanpak van de herziening

Belangrijke uitgangspunten bij de actualisatie van PGS 35 zijn:

  • de basis van de richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders (o.a. Omgevingswet, Bal, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s);
  • daardoor een goede aansluiting op de praktijk van vergunningverlening, handhaving en toezicht;
  • het op een heldere en transparante manier weergeven van de stand der techniek, waarbij duidelijk is waarom bepaalde voorschriften zijn opgenomen;
  • als PGS-team zorgdragen voor een zorgvuldige weging bij het opnemen van doelen en maatregelen waarbij het risicoanalyseprincipe wordt toegepast.

Commentaar indienen

Kijk voor meer informatie en de conceptversie van PGS 35 op de website www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. Reacties kunnen tot uiterlijk 19 september 2017 worden ingediend.

Vervolgstappen

Na sluiting van de publieke commentaarperiode zal het PGS 35-team bij elkaar komen om de ingekomen reacties te bespreken. Na verwerking van alle commentaren zal de definitieve versie van PGS 35 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Programmaraad. De verwachting is dat de definitieve versie van PGS 35 aan het einde van dit jaar gereed is, waarna het wordt aangeboden aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad. Over de exacte wettelijke aanwijzing van PGS 35 volgt in de komende tijd meer informatie.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS)