Nieuwe Arbowet per 1 juli: Belangrijkste wijzigingen op een rij

Morgen – zaterdag 1 juli 2017 - verandert de Arbeidsomstandighedenwet. Daarmee veranderen een aantal regels rond gezond en veilig werken.

De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Wat verandert er precies?

De belangrijkste wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet op een rij:

  • Basiscontract: Een van de belangrijkste punten van de nieuwe Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
  • Open spreekuur: In de nieuwe Arbowet moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk, ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. Dit kan bijvoorbeeld via een open spreekuur.
  • Vrije toegang werkvloer: De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Second opinion: Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moeten zo’n verzoek altijd honoreren, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. De second opinion wordt door de werkgever betaald.
  • Melden beroepsziekten: Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  • Klachtenprocedure: Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Overgangsperiode

Nieuwe contracten die na 1 juli 2017 worden afgesloten moeten meteen voldoen aan de nieuwe regels. Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen.

In 2017 verandert de Arbowet.
Daarmee veranderen de voorwaarden voor arbozorg en preventie bij organisaties.
Hier zijn verschillende mensen bij betrokken, en het betekent voor iedereen iets anders.
Neem Jeroen.
Jeroen is bedrijfsarts bij verschillende organisaties, waaronder het bureau Designdenkers.
Werkgever Jamie heeft met een arbodienst de afspraken met Jeroen vastgelegd in een basiscontract.
Hierin staat onder meer dat hij Jamie preventieadvies geeft... met de preventiemedewerker en werknemers kan overleggen... en op de werkvloer mag komen kijken.
Verder moet Jeroen beroepsziekten officieel melden.
Werknemers mogen Jeroen altijd bezoeken.
Ook als ze gezond zijn.
En ze kunnen om een second opinion vragen.
Dit alles staat in het basiscontract.
Daarnaast worden werknemers meer betrokken bij het nieuwe arbobeleid van Designdenkers via de OR.
Die stemt bijvoorbeeld in dat Tina preventiemedewerker is.
Zij werkt samen met Jeroen, haar collega-werknemers en Jamie.
Hebben haar collega’s vragen over gezond en veilig werken, dan kunnen zij bij Tina terecht.
Er verandert heel wat.
Maar als je preventie en arbozorg samen oppakt...zorg je er sámen voor dat mensen gezond en veilig kunnen werken... langer fit blijven... en productiever zijn!
Wat betekenen de veranderingen in de arbowet voor jou?
Kijk op arboportaal.nl

Digitale toolkit Nieuwe Arbowet

Op www.arboportaal.nl/arbozorg staan de wijzigingen in de nieuwe Arbowet bij elkaar. Om werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden van de OR of personeelsvertegenwoordiging goed te informeren over de wetsbepalingen, heeft het Arboportaal de digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’ gemaakt. Deze toolkit biedt handige factsheets, documenten en animaties over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk de toolkit op www.arboportaal.nl/digitaletoolkit.