Nieuwe verordening persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn gericht op het beschermen van de gebruikers van deze producten om het risico op (blijvend) letsel te verminderen. De Europese Unie (EU) heeft richtlijnen opgesteld om hoge kwaliteit van persoonlijke beschermingsmiddelen (Personal protective equipment, PPE) te waarborgen. Per 21 april 2018 wordt de huidige Richtlijn 89/686/EEG over persoonlijke beschermingsmiddelen ingetrokken en vervangen door EU Verordening 2016/425.

De nieuwe verordening is afgestemd op het nieuwe wetgevende kaderbeleid. In de Verordening zijn onder meer wijzigingen in de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen gedaan en zijn enkele definities aangepast. Aan de risicocategorieën zijn schadelijke biologische agentia en ruimten met verlaagd zuurstofgehalte in risicocategorie III toegevoegd. Ook zijn in de Verordening de conformiteitsbeoordelingsprocedures aangepast en de verplichtingen ten aanzien van documentatie  verduidelijkt.

Enkele onderdelen van de Verordening voor het aanmelden van conformiteitsbeoordelingsinstanties zijn reeds sinds 21 oktober 2016 van kracht. Om in aanmerking te komen voor een aanmelding als conformiteitsbeoordelingsinstantie voor de Verordening dient u zich te wenden tot het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie over de Verordening is te vinden op de website van de Europese Commissie en in het FAQ-document dat daar te vinden is. De Verordening is te lezen in meerdere talen, waaronder Nederlands.

Bron: Europese Commissie