Resultaat internetconsultatie Arbowetswijziging 2017

Eind 2016 kon via een openbare internetconsultatie worden gereageerd op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit over de second opinion en de klachtenprocedure. Het verslag met de uitkomsten is op 3 april 2017 gepubliceerd.

In totaal zijn er 167 reacties ontvangen op de internetconsultatie. Slechts enkele reacties betroffen de inrichting van de klachtenprocedure. De voorgeschreven werkwijze was niet aan kritiek onderhevig. De meeste reacties betroffen de second opinion. De overgrote meerderheid van de respondenten onderschrijft het belang van de second opinion. De reacties betroffen met name de wijze waarop aan de second opinion uitvoering wordt gegeven.

Het ontwerpbesluit is naar aanleiding van de reacties op enkele punten inhoudelijk aangepast of van een nadere toelichting voorzien:

  • De positie van de werknemer is verstevigd door de werknemers het recht toe te kennen om zelf de second opinion bedrijfsarts te kiezen indien het contract meerdere bedrijfsartsen of arbodiensten bevat;
  • De regering zal het begrip ‘zwaarwegende argumenten’ niet nader expliciteren. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij hetgeen in de reguliere sector gebruikelijk is. Een nadere opsomming van argumenten waarom een bedrijfsarts niet hoeft door te verwijzen is in strijd zijn met de gedachte dat de second opinion kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit wordt in de artikelsgewijze toelichting van het besluit toegelicht;
  • De second opinion en informele collegiale ondersteuning zoals in de praktijk nu al voorkomt, kunnen naast elkaar bestaan. Het ontwerpbesluit sluit dit niet uit. Hierover is nu een passage opgenomen in de artikelsgewijze toelichting;
  • Het onderscheid tussen de second opinion en deskundigenoordeel. In de voorlichting over het besluit zal hieraan aandacht worden besteed.

Bekijk het volledige verslag op www.internetconsultatie.nl.